Integritetspolicy


Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft, vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Musikcentrum Väst hanterar personuppgifter för en mängd ändamål kopplat till vår verksamhet. Här förklarar vi vad den nya dataskyddspolicy som MCV inför kommer att innebära, till exempel vilka personuppgifter som MCV behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt vart du kan vända dig om du har frågor kring MCV:s användning av dina personuppgifter.

Varifrån kommer de personuppgifter som MCV behandlar?

De personuppgifter som MCV samlar in och hanterar hämtas oftast direkt från dig som medlem, samarbetspartner eller deltagare i den verksamhet vi bedriver. Det kan också förekomma att personuppgifter hämtas in från externa parter eller register.
När en ny akt anmäler sig som medlem i MCV ber vi om kontaktuppgifter för en kontaktperson. Det är dessa uppgifter vi använder för kommunikation med gruppen/artisten ifråga – till exempel är det dit vi skickar vårt medlemsbrev – och det är dem vi kan förmedla vidare till arrangörer.
Vi ber också om kontaktuppgifter till övriga medlemmar. De uppgifterna kan användas för att skicka riktad information, exempelvis till vissa specifika instrumentalister (pianister, gitarrister etc.) men om också övriga medlemmar ska nås av medlemsbreven behöver kontaktpersonen vidarebefordra dem.

Vilka personuppgifter behandlar MCV?

De personuppgifter MCV behandlar kan delas in i följande kategorier:

 • Medlemsuppgifter (namn och adressuppgifter, e-post, medlemstillhörighet, medlemstyp, inloggningsuppgifter),
 • Verksamhetsrelaterade personuppgifter (t.ex. arrangemangsanmälningar, namn och kontaktuppgifter för förtroendevalda och deltagare i regionala och nationella nätverk),
 • Arrangörer och ansökningsrelaterade uppgifter (organisation, kontaktpersonuppgifter, konsertstatistik).

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som MCV samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i MCV:s verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsregister, distribution av nyhetsbrev och andra former av kommunikation till dig som medlem, arrangör eller samarbetspartner. Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:

 • Administration av Musikcentrum Väst,
 • Administration av medlemsregister och medlemsförmåner,
 • Administration av arrangemang,
 • Marknadsföring av MCV:s verksamhet,
 • Kontaktförmedling inom musiklivet.

Vilka kan MCV komma att dela dina personuppgifter med?

Som den sambandscentral vi är hjälper vi till att förmedla kontakt mellan olika aktörer i musiklivet. Däremot lämnar vi inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer, utöver dem som hjälper oss med utskick av nyhetsbrev och liknande. Om du vill få närmare information om de externa parter (personuppgiftsbiträden) som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta kontoret.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap i MCV. När det gäller personuppgifter kopplade till arrangemang och liknade aktiviteter kommer dessa att sparas till dess att aktiviteten genomförs nästa gång, för att vi ska kunna skicka ut nya inbjudningar till dig som deltagare.

Var behandlas dina personuppgifter?

MCV lagrar och hanterar personuppgifter i flera olika system, t.ex. i medlemsregister, i kontaktregister, i register för att skicka nyhetsbrev, i fakturerings- och lönesystem samt i personalens e-postsystem och telefonkontakter.

 

Dina rättigheter:

 • Rätten att bli informerad.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter MCV har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på MCV:s berättigade intresse kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till mcv@mcv.se.

 • Rätten att få information korrigerad.

Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta mcv@mcv.se.

 • Rätten att bli raderad.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att MCV begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.

Läs om alla dina rättigheter på datainspektionen.se.