MCV:s årsmöte 2019


Kallelse till MCV:s årsmöte
Årsmötet är MCV:s högsta beslutande organ. Det är du och övriga medlemmar som är föreningen. Kom och gör din röst hörd!

Datum: Tisdagen den 26 mars kl 16:00.
Plats: Café Hängmattan, Musikens Hus, Karl Johansgatan 13, Göteborg.

Handlingar
● Förslag till dagordning finns längre ned på sidan.
● Verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och övriga handlingar kommer att finnas i spalten till höger under "dokument" senast en vecka innan årsmötet.

För den intresserade utan tillgång till dator och internet går det bra att kontakta kontoret för en kopia. Bokslut och revisionsberättelse kan också beställas från kontoret.

Anmäl dig för fika!
Du behöver inte anmäla dig för att delta på årsmötet men om du vill ha kaffe och fralla måste du meddela att du kommer till mcv@mcv.se eller på telefon 031-14 40 44 senast den 22 mars.

Årsmötesbesökare som vill stanna kvar på lite efterhäng får en ölbiljett när mötet har avslutats.

Om du vill skriva en motion till årsmötet ber vi dig lämna den till kontoret (via e-post, traditionell post eller personligt besök) senast den 12 mars.

Så här skriver du en motion.

Förslag till dagordning – MCV:s årsmöte 2019
1) Mötets öppnande
2) Frågan om mötet är utlyst enligt stadgarna
3) Fastställande av dagordningen
4) Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
5) Styrelsens verksamhetsberättelse gås igenom
6) Föreningens bokslut och revisionsberättelse granskas
7) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
8) Val av ordförande och styrelse för 2019
9) Val av revisor och revisorssuppleant
10) Val av valberedning
11) Val av delegater till Musikcentrum Riks årsstämma
12) Förslag till stadgeändring
13) Inkomna motioner
14) Årsavgiften fastställs
15) MCV:s planerade verksamhet under 2019
16) Övriga frågor
17) Mötet avslutas


Varmt välkomna önskar MCV:s styrelse!